Privacyverklaring

Staatsloterijstatistieken.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de onderstaande privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je deze gegevens zelf aan ons versterkt verwerken wij je persoonsgegevens. Hieronder staat in een overzicht vermeld welke persoonsgegevens wij dan verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Staatsloterijstatistieken.nl zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@staatsloterijstatistieken.nl. Wij zullen dit dan beoordelen en waar nodig deze gegevens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je persoonsgegevens worden door ons voor de volgende doelen verwerkt:

  • Verzenden van onze meldingen per e-mail;
  • Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is;
  • De mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
  • Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden alle persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Door jou verstrekte persoonsgegevens worden door ons nooit aan derden verkocht. En deze verstrekken wij alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Staatsloterijstatistieken.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen bewaard blijven. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geĂŻnformeerd over deze cookies en hebben we om je toestemming gevraagd voor deze cookies. Je kunt je browser altijd zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle cookies die opgeslagen zijn via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Staatsloterijstatistieken.nl, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je op te sturen.

Je kunt dit verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@staatsloterijstatistieken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan je doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen hiervoor ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@staatsloterijstatistieken.nl.